നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു.

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വന്ന ചേരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ തൊടുകുറിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായി അവസരത്തിലും ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ദുഃഖം എന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു .

   
"

രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ആ ദുഃഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും ഇഷ്ട ദേവതയെയും മനസ്സിൽ ഉരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്.

ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തേത് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം ആകുന്നതും രണ്ടാമത്തേത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ആകുന്നു ഒരു ക്ഷേത്രം ഏവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.