ശാസ്താവിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ശാസ്ത്യപഞ്ചകദർശനം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ധർമ്മശാസ്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന അതിനോടൊപ്പം മധ്യകേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ദർശനം നടത്താം വൈവിധ്യമാർന്ന ചൈതന്യ വിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ആറാട്ടുപുഴ ചക്കംകുളങ്ങര തിരുവളക്കാവ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരേ ദിവസവും ഉദയം മുതൽ മദ്യാനത്തിനകം ദർശനം നടത്തുന്ന .

   
"

ഉപാസനയാണ് ശാസ്ത്രപഞ്ചകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ഭഗവാൻ ഓരോ ഭാവത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് തിരുമല ധർമ്മശാസ്താവ് ബാലയോഗിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പഞ്ചലോഹവിഗ്രഹമായിട്ടാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ വേദാന്ത പുഴയിലും കർമ്മനിര തിയേറ്റർ കൊടുത്തും വിദ്യാദായകനായി തിരുവിളക്കാവിലും.

സർവ്വ മംഗളദായകനായിട്ട് ചക്കക്കുളങ്ങരയിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു പുരാതനാശാസ്താ ക്ഷേത്രമൂർത്തികൾ ചിത്രപ്രസാദികൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നേർച്ചകൾക്കും വഴിപാടുകൾക്കും ദർശനം നടത്തുന്നത് പോലും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.