സംഖ്യ ശാസ്ത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒന്നിലേറെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഉള്ളവരാണ് മിക്കവരും സംഖ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറിൽ ഉള്ള മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും കുറവല്ല മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ 82 67 11 0 32 എന്നിരിക്കട്ടെയും ഇത് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 8 2 6 7 1 0 3 2 ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   
"