ചുവന്ന മുളക് ഹോമിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം, അയ്യാവാടി ശ്രീ മഹാപ്രത്യംഗിരാ ദേവി ക്ഷേത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ചുവന്ന മുളക് ഹോമിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന പലരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുംഭകോണത്തിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ അയ്യോ പാടി ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സ്ത്രീ മഹാപുഗര ദേവിയുടെയും ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വയം പൂവാണം .

   
"

ഇവിടുത്തെ ദേവിയും അതിനാൽ തന്നെ അഭിഷേകമോ മറ്റോ ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല ഉപ്പിലിയപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ മാത്രം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രാമം ഒരിക്കൽ ഐ മറുപടി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് പാണ്ഡവർ ഇവിടെ എത്തി ആയുധങ്ങൾ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ വയ്ക്കുകയും ദേവിയും ആരാധിച്ച് പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പഞ്ചപാണ്ടവർ ഇവിടെയും ആരാധിക്കുന്ന ഐ മറുപടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് അയ്യാവാടി ആയിട്ട് മാറിയത് എന്നാണ് വിശ്വാസം പാണ്ഡവർ ഇവിടെ വന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.