വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അൽഭുതം..

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മുൻപിൽ വലിയ നമസ്കാരമുണ്ട് വലിയ വട്ടശ്രീ കോവിലിലാണ് പരമശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുഖം ആയിട്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠ പാർവതിസേലും വരും നാം സദാശിവൻ എന്നതാണ് പ്രതിഷ്ഠ സങ്കല്പം പരബ്രഹ്മ സങ്കല്പവും മുണ്ടും മറ്റു ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെതന്നെ ഇവിടെയും ശിവലിംഗമാണ് പ്രതിഷ്ഠ എന്നാൽ ദിവസേന നടക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകം മൂലം ശിവലിംഗം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല .

   
"

അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ള കാരണം അങ്ങനെ നീ അടിഞ്ഞുകൂടിയ സ്വയം ഒരു ശിവലിംഗം രൂപപ്പെട്ടു അതാണ് എന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭർത്താവ് ദർശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ മാസഫലമായ കൈലാസ പർവതത്തെയും അമർനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെയും മഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ശിവലിംഗത്തെയും ഇത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.