തന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന കലാകാരൻ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തന്റെ ശബ്ദംകൊണ്ട് കാക്കണേകൂട്ടമായി വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന കലാകാരൻ നിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന കലാകാരൻ ഏതായാലും ശബ്ദം കൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇനി അവരെ തിരിച്ചയക്കാൻ ആ നാട്ടുകാർ പാടുപെടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   
"