2025 വരെ ഗജകേസരി യോഗം ആരംഭിച്ച നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നിഴൽ ഗ്രഹം എന്ന മായാഗ്രഹമെന്നും എല്ലാമാണ് രാഹുവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് 15 മാസമാണ് രാഹുവും ഒരു രാശിയിൽ തുടരുക നിലവിൽ രാശിയിൽ ആണ് രാഹു ഉള്ളത് 2025 പകുതി വരെ രാഹു മീനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഭൗതികമായുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് .

   
"

രാഹുവും എന്നാൽ മീനം രാശിയിൽ ആത്മീയത വിവേകം പുതിയ ആശയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് രാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിലും ആദാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളിലും വൈകാരികം ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലും രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം അനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു 12 രാശികളിലും ഈ കാലയളവിൽ രാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.