കടം വീട്ടാൻ വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട ചെടികൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ദിവസം എങ്കിലും പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ജീവിതത്തിൽ വിവിധ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കടം വാങ്ങുകയും അവതരിച്ചടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതും വലിയ ദുരിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനേയും കാരണമായിത്തീരും കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതാകുവാൻ ചില പൊടി .

   
"

കൈകളെ പരാമർശിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാത്തതായ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം ഇവ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പനി കുറുക്കയെ കുറിച്ചിട്ടാകുന്നു കിഴക്കവും അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ ഇവ വളർത്തുന്ന ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചെടിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.