കല്ല് ഉപ്പ് 3 തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ Money block മാറിക്കിട്ടും, പണം വീട്ടിൽ വന്നു തുടങ്ങും…

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കല്ലുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ മുൻപേ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് അതിൽ നിന്നും എല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതു പറയുവാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ അല്പം താന്ത്രികവും മാന്ത്രികവും കൂടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പറയുന്ന പരിഹാരം മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം.

   
"

ഇതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫ്ഫക്റ്റ് ഉം ഇതിനെല്ലാം മാത്രമല്ല പൂജയോ ബന്ധത്തിന്റെയോ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല താനും അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് .

എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫലം പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കല്ലുപ്പിന് ഒരു വീട്ടിലെയും ആ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നെഗറ്റീവ് എനർജി വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവു ഈ കല്ലുണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെറുതെ അദ്ദേഹം ഉപ്പ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലോ മറ്റോ അവിടെ എങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെയും അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.