മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വിചാരിച്ച് ഒരെണ്ണം Select ചെയ്യു നടക്കുമോന്ന് നോക്കാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതം തന്നെയാണ് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും അറിവുള്ളതെല്ലാം എന്നാൽ തൊടുകുറിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് രണ്ടും ആകുന്നു ഈ വെറ്റിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറ്റില നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

   
"

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സവിശേഷമായി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും രണ്ടു വെറ്റിലുകളിൽ ഒരു വിറ്റിലാ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരും തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം തിങ്കളാഴ്ച.

നടത്തുന്ന ശിവപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മം നക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടദേവതയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദേവതയുടെ നാമം ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.