ഹരിവാസര സമയം തീരും മുൻപ് ഈ 1 വസ്തു അലമാരയിൽ വെക്കൂ ലക്ഷം കടവും തീരും പണം പെരുകും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജേഷ്ഠമാസത്തിലെയും വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകദേശിയായ നിർജല ഏകദേശിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അധികഠിനവും തികച്ചും പവിത്രവും ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം നിർജല ഏകദേശി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു വർഷത്തിലെയും എല്ലാ ഏകാദേശികളും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെയും നിർജ്ജല ഏകദേശി .

   
"

വരുന്നത് 2024 ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആദ്യം തന്നെ നിർജലാ ഏകദേശ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചേരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐശ്വര്യം അഭിവൃദ്ധിയും ദീർഘായുസ്സും പാപമോചനം എന്നിവ ഈ വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ വന്നുചേരുന്നതാണ് ഈ ഏകദേശിക.

പിന്നിൽ പാണ്ഡവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഭീമൻ ഒഴികെയും പാണ്ഡവർ എല്ലാവരും ഏകദേശി എടുക്കുമായിരുന്നു പേരുപോലെതന്നെയും നിർജലമായിട്ടാണ് ഈ ഏകദശി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഉപവാസമാണ് ഈ വൃദ്ധത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.