സിന്ദൂരം ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ആപത്തോ??

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സുമംഗലിയായ സ്ത്രീയുടെ അടയാളം മാത്രമായിട്ട് സിന്ദൂരത്തെ കാണരുത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആയുസ്സിനുവേണ്ടിയും വിവാഹിതയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ സിന്ദൂരം അണിയുന്നത് എന്ന് പരക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് എന്നാൽ സിന്ദൂരം അണിയുന്നതിനെയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് സിന്ദൂരം എങ്ങനെ അണിയണമെന്നും ഇതിന് .

   
"

പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചുവന്ന നിറം ശുഭനിറം ആയിട്ടും ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഏതൊരു ശുഭകാര്യത്തിനും ചുവപ്പുനിറം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിന്ദൂരം.

അണിയൽ ശ്രീരാമന്റെ ദികയുസ്സിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് സീതാദേവി നിത്യവും സിന്ദൂരം അണിഞ്ഞിരുന്നത് ഇതേപോലെ മഹാദേവന്റെ അടുത്തുനിന്നും ദുഷ്ട ശക്തികൾ ആകുന്നു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർവതി ദേവി സിന്ദൂരം അണിഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.