ഇത് രഹസ്യമായി കടത്തുന്നതാണ്. ഈ ഗോൾഡ് ഗുഹ്യ.ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഗൾഫിലുള്ള കൂട്ടുകാരെയും ഹസീന പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അവളുടെ കൂടെ എംപിയെ പിടിച്ച സുലൈഖ തന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായും ഗൾഫിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുനാളിലെ ഉമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ബാപ്പ പോയതു കാരണം സുലൈഖയുടെ ഉമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സുലൈഖയും എംപിയെ വരെ പഠിപ്പിച്ചത് എംപിയെ കോഴ്സിനെ തന്റെ .

   
"

കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരിയും ഹസീനാം ഗൾഫിലെത്തി ജോലി സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ സുലൈക്കും അവിടെ പോകാൻ കൊതിയായി അവൾ ഹസീന യോടൊപ്പം തന്നെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഗൾഫിൽ വരുവാനും തന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു ജോലിക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എന്നും വാഗ്ദാനം നൽകി അങ്ങനെയാണ് സുലൈഖ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് തേടകം താൻ താമസിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റൂമിൽ അസീനാം ഗസ്റ്റായി സുലേഖയെയും താമസിപ്പിച്ചു.

സുലൈഖ അവിടെ പല കമ്പനികളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ ആ സിനിമ അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തന്റെ കമ്പനിയിൽ വേക്കൻസി ഇല്ലായെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഗൾഫിൽ ഉണ്ട് എംപിയെ പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്രതീക്ഷിതയിൽ തന്നെയാണ് ഹസീന സുലൈഖയുടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുവാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/wMasQRppoIA