യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ 👇👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒഴിവുകൾ സുവർണാവസരം യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജോലി ഇനി വിദൂരമല്ല പുതിയതായി പ്രവർത്തനമാരംഭത്തിൽ 35 ഒഴിവുകൾ മുൻപരിചിയം ആവശ്യമില്ല പ്രായം 18 വയസ്സിനു മുപ്പതിന് വയസ്സിനും.

   
"

ഇടയിലായിരിക്കണം മുതൽ 28000 വരെ ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യം തമ്മിൽ തന്നെ നൽകുന്നതാണ് തിരുവല്ലയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തും പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ആദർശ്ശി ബേക്കറിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബില്ലിംഗ് പാക്കിംഗ് സെയിൽസ് ക്ലീനിംഗ് എന്ന തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഈ മാസം 30 പേരെ സാലറി പന്ത്രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനാറായിരം വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

https://youtu.be/Ia8CpZg4aJo