മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വിചാരിച്ച് ഒരു പക്ഷിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ… ആഗ്രഹം എപ്പോൾ നടക്കും എന്ന് അറിയാം…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം പലവിധം ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോൾ നടക്കും എന്നും നമുക്കും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നത് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാധീനം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം.

   
"

നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു തൊടുകുറിയിലൂടെയാണെന്ന് നാം കടന്നു പോകാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോൾ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു തൊടുപുഴയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നു പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരുന്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഉപ്പന്റെയും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം മയിലിന്റെയും ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.