മനുഷ്യരോട് സഹായം ചോദിച്ച മൃഗങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ മനുഷ്യൻമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം സഹായമോ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ കഴിയും എന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയെല്ലാം അവർക്ക് നമ്മളും ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ .

   
"

കാണുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ചില അമൃഗങ്ങൾ വഞ്ചികളും നമുക്കിടയിലെ തന്നെ ചില നല്ല മനുഷ്യരെയും ആണ് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം കാണാൻ തന്നെ വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം .

തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയം അതുവഴി പോയ ഒരാളാണ് ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയെ കാണുന്നതും അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതും മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ ഇതിന്റെ വേദനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ മറ്റോ ആകണം ഇയാൾ ഇതിന് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും തോറും അത് പേടിച്ച് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.