ഗൾഫിലേക്ക് 30 കമ്പനികളിൽ അവസരങ്ങൾ👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 30ലധികം കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽതന്നെ ഭക്ഷ്യസിനും സ്ത്രീകൾക്കും.

   
"

പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേക്കൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.