ഗൾഫിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇന്റർവ്യൂ കേരളത്തിൽ വച്ച് 👇👇

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അർബുദലധികം കമ്പനികളിലേക്കുള്ള ആക്കാം ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൂടാതെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില വേക്കൻസി .

   
"

സർവീസ് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില വേക്കൻസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കായുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോബ് വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.