അമ്മയോളം വരില്ലല്ലോ മറ്റൊന്നും എത്ര കട്ടിയുള്ള മനസും ഒന്ന് അലിയും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അമ്മയോളം വരില്ലല്ലോ മറ്റൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പട്ടികളെ മനസ്സൊന്നു അലിയും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ… അമ്മയോളം വരില്ല ആരും ജനിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുതൽ നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും ആ സ്നേഹം ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   
"