ഈ കാഴ്ച്ച കണ്ട് തഴയേണ്ടതല്ല പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ കാഴ്ച ഒന്നു കണ്ടു നോക്കൂ താഴേണ്ടതല്ല പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ മക്കളെ തന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാഞ്ഞിട്ടും ആ പ്രായത്തെ മാനിച്ച്.

   
"

അതിനായി ബൈക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സ് മനസ്സിലൂടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം മറ്റൊരു അവസ്ഥയിൽ നിനക്കു മുന്നിൽ ഇത് പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.