ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്ന കേരളത്തിലെ വന്നിട്ടുള്ള അവസരത്തിന്റെയും പ്രധാന പട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മറക്കാതെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക .

   
"

ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസിയും നമുക്ക് നോക്കാം പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപം സാലറിയിൽ ജോലി നേടാം കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷന്റെയും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 21000 ങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം കേരളത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും ഒഴിവുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/KLHgv_9QTuE