വേദനിപ്പിച്ചർ അറിയാതെ പോകില്ല ഉയച്ചയുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരു ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഏവർക്കും ഭഗവാൻ പിതാവ് തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ജഗത് പിതാവ് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ ആയിട്ടുള്ള മഹാദേവൻ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നതല്ല ഗ്രഹങ്ങളുടെ അതിഭരാണ് .

   
"

ഭഗവാൻ അതിനാൽ ഭഗവാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നിഷ്കളങ്കരായ ദേവൻ കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ അതിനാൽ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അസുരന്മാരും ഒരേപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതുമാണ് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്കും ജന്മനാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ തന്നെയാകുന്നു മുടക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഏവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.