ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് പരമശിവന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം ആകുന്നു എന്ന് പ്രദോഷം ആകുന്നു ഇന്നേദിവസം ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് സന്ധിക്കുകയും വിളക്ക് തെളിയിച്ചയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യപ്രദം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ദിവസം .

   
"

നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു ശിവ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു ഇതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം .

ഏവരും ഭഗവാന്യം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓം നമശിവായ എന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നേദിവസം നടത്തുന്ന ശിവപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.