ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? മഹാഭാഗ്യം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ശനിയെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നൽകുന്നതായ ദൈവം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണകാലം.

   
"

ആണെന്ന് മനുഷ്യജീവിതം അതിൽ ശനിയുടെ ദശാകാലം നൽകുന്നത് 19 വർഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദശാകുന്നു കാരണം 20 വർഷം ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്രമം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വീതം ഒരേ വിധത്തിൽ ആകും ദശകളുടെയും ക്രമം വരുകയും.

അതായത് അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും മൂന്ന് വീതം ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയാണ് ആദ്യം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രീതിയും അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.