ഐശ്വര്യം വർധിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ | ഇത് ചെയ്താൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും തീർച്ച…

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടിൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉദിഷ്ടനോട് പറയുകയുണ്ടായി ആ അമൂല്യങ്ങളായ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അമ്മ കുന്തിയുടെയും.

   
"

ദൗർബതിയുടെയും കൂടെയും പഞ്ചപാണ്ഡവർ തസ്തിന പുരിയിൽ എത്തുകയുണ്ടായി ഇവരെ ദൃഷ്ടാഷ്ടരും ഗാന്ധാരിയും ഭീഷ്മവും ഒരേപോലെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇതിലേറ്റവും എന്നാൽ കൗരവർക്ക് ഇവരെ കണ്ടതിൽ ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷം തോന്നിയില്ല ഇങ്ങനെ വനവാസത്തിനുശേഷം യുധിഷ്ടരെ ദ്രുതാഷ്ടാ മഹാരാജാവായിട്ട് പട്ടാഭിഷേകം.

ചെയ്തു ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അന്ന് രാത്രിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ധർമ്മപുത്രനും ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയെല്ലാം ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരാം എന്നും ശ്രീകൃഷ്ണനോട് യുധിഷ്ടരൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.