മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ഐശ്വര്യ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഇവ കണ്ടാൽ വരാൻ പോകുന്നത് നല്ലകാലം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ്സിലേയും സകല ഗ്രഹത്തിനും സകല ഗുണങ്ങൾക്കും കാരണം ബുധനാണ് സാക്ഷാൽ ആദ്യ നാരായണൻ അഥവാ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നു പറയുന്നത് സർവ്വ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും.

   
"

പ്രപഞ്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും സകലനം ഐശ്വര്യത്തിനും അധിപതിയാണ് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ തട്ടിയെ ഏത് ആപത്ത് ഘട്ടത്തിലും നിന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓടിയെത്തി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ നാരായണൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും ഉയർച്ചയും എല്ലാം വന്നുചേരണമെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു പ്രീതിയും ഏറ്റവും നിർബന്ധമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.