കുടുംബ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം ചെയ്യേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടാണിത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തരെയും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഏത് അറ്റം വരെയും പോകുവാൻ മടിക്കാത്ത ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന ഇത്ര അധികം സഹായിക്കുന്ന എത്ര അധികം കരുണ ചൊറിയുന്ന മറ്റൊരു ദേവൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ സംശയമാണ് പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ.

   
"

പല വേഷത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വന്ന നമ്മൾ സഹായിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ .

ഒന്നും വീഴാനായിട്ട് ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്ന ഒരു അഭ്യത്തിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണികണ്ണനായിട്ട് അങ്ങനെയും എത്രയെത്ര രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചുതന്നു കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.