പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഇടം ഇതാണ്, ഇവിടെ ഒരു ബൾബെങ്കിലും ഇടണേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈയൊരു ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടു വരാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇടയാക്കല്ലേ അത് വലിയ വാസ്തു ദോഷത്തെയും കാരണമാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയും ഇരുട്ടിലായി പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടു വരുക എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞുവരുന്നത് നവാസ്തുവിൽ ഏറ്റവും പ്രകാശമുഖരുതമായിട്ട് കാണപ്പെടണം.

   
"

എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇരുണ്ടതായിട്ട് തീരുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വീട്ടിലാണോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുണ്ടതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയില്ല പലരീതിയിലും ഉള്ള അണർത്തങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് ആസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.