കർക്കടകത്തിന് മുൻപ് സാക്ഷാൽ രാജയോഗം ആരംഭിച്ച നക്ഷത്രക്കാർ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കർക്കിടക മാസത്തിലേക്ക് ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല കർക്കിടകമാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതായ സമയം തന്നെയാകുന്നു ആദ്യം ഗ്രഹനിലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം ഗ്രഹനിലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദിത്യൻ ബുദ്ധനും രാശിയിൽ.

   
"

പുണർതം ഞാറ്റുവേലയിലാണ് ചന്ദ്രൻ വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ പൂയം മുതൽ അത്തം വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു ചൊവ്വ മാഡം രാശിയിൽ ഭരണിയും കാർത്തിക നക്ഷത്രങ്ങളിലുമാണ് ജൂലൈ 12 നെയും ഇടത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബുദ്ധന്റെ സഞ്ചാരം കർക്കിടക രാശിയിൽ പൂയം .

ആയില്യം നാളുകളിലും ആണ് ശുക്രൻ കർക്കിടകം രാശിയിൽ പുണർതം നാലാം വാദത്തിലും പൂജ്യത്തിലും ആയി സഞ്ചരിക്കുന്നു ശനി കുംഭം രാശിയിൽ പൂരുരുട്ടാതിയിലാണ് എന്നാൽ വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.