ആട്ടി ഓടിച്ചവർ കൈ തട്ടി വിളിക്കുന്ന ദിവസം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ 10 ആകുന്നു ജൂലൈ 19 യോജിച്ചപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദിവസം ആകുന്നു എന്നേ ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് ചില രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതിനെ സഹായകരമായി 20 തന്നെ ചെയ്യും ഏതെല്ലാം രാജ്യക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

   
"

എന്ന് വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നേ ദിവസവും ബുധനാഴ്ച ചന്ദ്രൻ ചിങ്ങത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് കൂടാതെയും ആശാത്തിലേയും ശുക്ല പക്ഷത്തിന്റെയും അഞ്ചാം ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്നേദിവസം ചില ശുഭകരമായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി അഥവാ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതായ.

സമയം കൂടിയാകുന്നു രവിയോഗം ലക്ഷ്മി നാരായണയോഗം മകം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനവും നടക്കുന്നു ഇന്നേദിവസം ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.