ഇന്ന് ഇരുട്ടും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജിവിതത്തിൽ നടക്കും..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ജോതിഷപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ദിവസമാകുന്നു എന്നേ ദിവസം ചില അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ജോതിഷത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജൂലൈ 9 ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ന് ചന്ദ്രൻ ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കൂടാതെ എന്ന് ആഷാഢമാസത്തിലെ.

   
"

പക്ഷത്തിലെ ചതുർത്തി തിടി കൂടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ചില യോഗങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രവിയോഗം സിദ്ധിയോഗം സർവാർത്ഥ സിദ്ധി യോഗം ആയില്യം നക്ഷത്രം എന്നിവരുടെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനവും സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഈ യോഗങ്ങൾ .

വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വർധിക്കുന്നതായി ആ സമയം കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുകയും കൂടാതെയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി ദിവസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.