കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഈ 15 നാളുകാർക്ക് നേട്ടത്തിന്റെ കാലം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ദക്ഷിണായനത്തിന്റെ തുടക്കം കർക്കിടകമാസം ഉപാസനാതി കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും അതിശക്തമായ കർമ്മദോഷം പാമ്പ് ദോഷം എന്നിവയെല്ലാം നീക്കുന്നതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മാസം കൂടിയാണ് കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർക്കിടകത്തിൽ .

   
"

ഏറ്റവും അധികം ഭാഗ്യത്തിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്കും സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യ ത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കുറച്ചു നക്ഷത്ര ജാഥകളുണ്ട് ദക്ഷിണായനത്തിന്റെ തുടക്കം ആയതിനാൽ പാപദോഷ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കും എന്നും വ്യക്തികൾക്കും ലോകത്തിന് തന്നെയും പാപഭാരം കൂടുമെന്നും ഒരു വിശ്വാസം കർക്കിടകത്തിനുണ്ട് .

അമിത പാപിതഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ജബവും പ്രാർത്ഥനകളും അതിവേഗത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടും രാമായണമാസം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ അവസാനിക്കുകയായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.